21 de setembre 2023

Primer el Vendrell proposa l’activació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta

 L’Ajuntament del Vendrell va aprovar per unanimitat,en el Ple del 17-12-2019, el Codi de Conducta i Bon Govern per donar compliment a l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

(en aquest enllaç es pot descarregar el Codi de Conducta i de Bon govern de l'Ajuntament del Vendrell)

El Codi en la seva introducció, deia que “és voluntat de l’Ajuntament del Vendrell enfortir el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i ètic institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes”. .


Des de Primer el Vendrell afirmen que s’incumpleix moltes de les expressions que en aquesta introducció es deien, perquè difícilment es pot millorar la confiança de les persones respecte a les institucions i la integritat, quan un dels principals membres del govern es troba en situació de investigat ,per incompliment manifest de la llei de societats de capital i de les ordenances fiscals.


A part de les actuacions del regidor de seguretat ciutadana, volen expressar que en el portal de transparència no es publiquen ni les entrevistes amb grups d’interès, ni certs regals (encara que de poc valor) rebuts per alguns membres del consistori, ni tampoc es té actualitzada l’agenda de l’Alcalde ni dels membres de seu govern.


Sobre bon govern, un dels aspectes recollits al Codi, l’Ajuntament del Vendrell és durant l’any 2022, l’administració de Catalunya amb major nombre de denúncies a la GAIP (òrgan de control de la transparència) amb un total de 81 denúncies, el que mostra a les clares que es fa un bloqueig continuat en l’accés a la informació pública als regidors de la corporació, a entitats i a la ciutadania.


L’article 16 del Codi recull que “...vetllarà pel compliment del que estableix el codi la Comissió de seguiment del Codi”, un òrgan que es va crear mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 185 de data de 3 de febrer de 2020, però que no s’ha reunit mai en més de 3 anys i mig des de la seva creació pel bloqueig exercit pel Govern Municipal, i que per tant no ha donat ni compliment a fer la sessió constitutiva que acordes regular el seu funcionament.


Des del grup Primer el Vendrell es demana al Ple que es designin els membres de la Comissió, que aquesta es convoqui en un termini de 15 dies, i que s’estudiïn en ella possibles incompliments del Codi.


20 de setembre 2023

Primer el Vendrell i Fem Vendrell demanen al Ple que s'incorpori al Consell d'administració d'Aigües del Vendrell a un representant de cadascun dels grups municipals

 Arrel de la noticia de que el Govern Municipal del PSC-PP del Vendrell havia arribat a un acord amb Som Poble-ERC, per tal d’incorporar-los al Consell d’Administració deixant a la resta de grups municipals del consistori vendrellenc fora d’aquest Consell, els dos grups municipals han presentat una moció que serà debatuda en el Ple del mes de setembre, perquè aquesta decisió sigui modificada per una qüestió de transparència i de representativitat democràtica, i s’incorpori un representant de cadascun dels grups municipals.

Volem recordar que en el Ple de la corporació que va aprovar la concessió i la creació d’Aigües del Vendrell estava implicita que tots aquells grups polítics del consistori tindrien presència en el Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell, com així ho feia constar l’Alcalde Martí Carnicer. Un acord que va ser votat a favor per l’actual alcalde Sr. Kenneth Martinez i pel Sr. Jerónimo Merino del PP,  i que es pot escoltar :La nota de premsa del propi Ajuntament deia:

“El Ple també va acordar preveure que en el futur Consell d’Administració  hi siguin representants tots els grups municipals per augmentar-ne la transparència”.Per tant, el nou Consell d’Administració de l’empresa Aigües del Vendrell aprovat en Junta General fa uns dies, estaria incomplint l’acord del Ple municipal quan es va crear aquesta empresa.

Per altre banda, els dos grups diuen que han vist que s’ha creat la comissió de les ordenances fiscals, deixant fora a tots els grups municipals i a la del nomenclator a on es va fer una reunió sense convocar-los. Una clara regressió democràtica ja que durant el darrer mandat tot i no tenir vot, al menys els grups municipals tenien veu en aquestes comissions.

Els dos grups presenten aquesta moció per tal que el Govern Municipal rectifiqui aquesta deriva antidemocràtica, i que tots els grups municipals tinguin presència en les comissions d’ordenances o reglaments així com en el Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell.
19 de setembre 2023

Primer el Vendrell proposa al Ple que s'elabori una Ordenança sobre els Habitatges d'ús turístic

 El turisme és un dels sectors d’activitat més important del Vendrell, per tant, és imprescindible treballar perquè el sector doni el millor servei als visitants i faci del Vendrell un destí turístic de qualitat.

Els habitatges d’ús turístic (HUT), segons les dades de la Generalitat de Catalunya al tancament del 2022, són l’establiment turístic amb 5.715 places, que més places oferta a la vila per les 3.552 places en càmpings i les 2.563 places hoteleres.


El creixement en el nombre d’habitatge d’ús turístic ha estat exponencial. En el 2015 hi havien 251 establiments, al 2018, 706, al 2020 un total de 964, però en els darrers anys s’ha incrementat de manera significativa i a 31 de juliol de 2023, la xifra es troba situada en 1.139 establiments, amb un creixement en aquests 7 mesos del 10% respecte al tancament del 2022.La gran majoria d’aquests habitatges es troben en comunitat de propietaris, i de vegades es podem generen sorolls o problemàtiques diverses amb els veïns de l’edifici.


Creiem que es fa necessari un major control d’aquest tipus d’establiments turístics, amb la finalitat de que puguin oferir la millor qualitat en el servei, i que compleixin de manera fefaent amb la normativa turística que els regula.


Per tant, es fa imprescindible una ordenança municipal específica que pugui recollir aquells aspectes que no recull directament la normativa turística.


Durant el darrer mandat (març del 2021) es va iniciar el procediment para la creació d’una ordenança, amb una consulta a la ciutadania. Les finalitats que figuraven en aquesta consulta a la ciutadania eran:


● Fer que el Vendrell sigui, de manera gradual, una ciutat més amable, acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.


● Garantir els drets i deures de la ciutadania del Vendrell, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no discriminació.


● Promoure la responsabilitat de la ciutadania en la utilització dels espais privats, la responsabilitat de la ciutadania en la bona convivència i el respecte a les persones.


● Complementar l’oferta d’allotjaments turístics amb un criteri de qualitat i de seguretat contra l’incivisme per als ciutadans i ciutadanes del Vendrell.


● Evitar l’oferta no regulada en matèria de pisos turístics, la competència deslleial així com la qualitat de l’oferta per als consumidors i usuaris.


● Vetllar per la conciliació dels usos turístic amb la vida i el descans diari dels residents del territori.


Transcorregut més de 2 anys de l’inici d’aquesta iniciativa, el procediment es va aturar, sense saber quines van ser les raons i per això proposen que es facin les accions necessàries per iniciar el procediment de creació d’aquesta ordenança per regular els habitatges d'ús turístic.

18 de setembre 2023

Primer el Vendrell presenta queixa formal davant l'Alcalde per incomplir les dates del ple ordinari

 

El Ple extraordinari del passat 23 de juny de 2023, va aprovar, per unanimitat, el següent acord arrel d'una proposta del Govern Municipal:
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual, celebrant-se el tercer dilluns de cada mes si no és festiu, a les 18 hores, excepte el mes d'agost en el que no se celebrarà, a excepció de quan sigui necessari.
 
Segon.- Facultar a l’alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del ple, dintre del mateix període previst per la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacacional.
 
Es per tant, que aquest mes de setembre la data de celebració del ple ordinari hauria de ser el dia 18 de setembre de 2023.
 
La no convocatòria fins al dia d’avui 14 de setembre de 2023, estaria, per tant, incomplint l’acord del Ple Municipal.
 
Aquest Portaveu no ha rebut, a dia d’avui, cap mena de comunicació de que aquest ple ordinari s’hagués de posposar, ni la proposta d’un nou dia, ni les raons d’aquest aplaçament.
 
Vull recordar que el haver establert la periodicitat i el dia i l’hora de la celebració dels Plens ordinaris, garanteix als regidors el dret a participar en els assumptes públics, a més d’una garantia que els permet poder programar les seves activitats públiques i privades (sota la premissa d’aquest coneixement) i perjudica sens dubte el seu pla de treball, queden a expenses de variacions a darrera hora.
 
Però és que a més la indefensió és encara major, donat que no es convoca per la data que correspon sino que a més, no s’informa ni als regidors d’aquest canvi, ni la motivació per la que es fa, havent la possibilitat de convocar la junta de portaveus per tal de comunicar qualsevol incidència al respecte.
 
A més com estableix l’article 70 de la LBRL, el no compliment del calendari prefixat perjudica igualment al dret dels veïns a la seva assistència al no garantir aquest dret tal i com s’estableixen en la jurisprudència del Tribunals de Justícia. Encara que puguin haver raons, que a judici de l’Alcaldia aconsellin modificar la data de celebració, el fet de no complir amb el calendari fixat, constitueix, per si mateix una pertorbació al correcte funcionament de l’Ajuntament.
 
En definitiva, la no convocatòria del Ple Ordinari pel proper 18 de setembre de 2023, fa que no es garanteixi als regidors el dret a participar en els assumpltes públics ni els permet programar les seves activitats, queden a expenses, a la vegada perjudica el drets dels veïns a poder assistir a aquest ple, i pertorba el correcte funcionament de l’Ajuntament.
Es per això, que presento la meva queixa formal davant d’aquest fet, i demano que es faci compliment d’allò que va acordar el Ple en el dia i l’hora de la celebració dels Plens Ordinaris de la corporació.
Lluís Navarrete (Portaveu del Grup Municipal Primer el Vendrell)13 de setembre 2023

Primer el Vendrell es mostra satisfet de que el Sr. Christian Soriano no figuri com a conseller de El Vendrell Comunicació SLM


El grup municipal de Primer el Vendrell es mostra satisfet perquè després de les diverses demandes fetes en roda de premsa, finalment el PSC ha accedit a que el Sr. Christian Soriano, que actualment es troba com investigat en un jutjat del Vendrell, no formi part ni del Consell Assessor ni del Consell l’administració de El Vendrell Comunicació SLM, l’empresa pública que gestiona la Ràdio Televisió del Vendrell.

El grup municipal ha nomenat com a membre del Consell Assessor al regidor LLuís Navarrete (donada l’obligatorietat segons determinen els estatuts de que ha de ser un regidor) i per altre banda, a Sandra Maduell com a nova consellera del Consell d’Administració, uns càrrecs del que no rebran cap mena de remuneració.

Creuen que amb la sortida del Sr. Soriano, es fa imprescindible que s’obri una nova etapa en la ràdio televisió pública del Vendrell, acabant amb les ingerències polítiques viscudes en els darrers 4 anys.

Primer el Vendrell creu, que aquesta nova etapa, s’ha d’iniciar per part del govern estenem la mà a tots els grups municipals per poder arribar a acords amb grans majories qualificades. Tanmateix des del Primer el Vendrell, marquen unes prioritats per arribar a aquests grans acords. 

En primer lloc, recuperant la figura del gerent, que ha de ser la d’un professional degudament contrastat, per la qual cosa es fa necessari que les bases del concurs per la seva elecció eviti possibles “nomenaments a mida” com s’ha produit en èpoques pasades.

En segon lloc, es fa fonamental que des dels òrgans tant de gestió (Consell d’administració i gerència) com consultius (Consell Assessor) es doni compliment a l’exposició de motius  del Reglament de funcionament de la ràdio televisió del vendrell a on es diu que “en l’activitat d’El Vendrell Comunicació, SLM es donarà compliment a allò que determinin tant el Reglament participació dels regidors i grups municipals en òrgans d’informació i difusió municipals, aprovat al Ple del 6 de setembre de 2005, com el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, aprovat al Ple del 16 d’octubre de 2012”, així com es doni compliment a les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya en aquest àmbit.

En tercer lloc, es fa necessari projectar un nou model de ràdio televisió pública adaptat tant a la nova realitat social de la nostra vila, com a les noves tecnologies, tenint en compte a més que l’any 2025 caduca l’actual contracte dels serveis audiovisuals i s’espera que la nova licitació del canals presenti una reducció notable dels nombre de canals d’emissió per la qual cosa creiem que serà molt més difícil aconseguir un canal per mantenir les emissions com s'ha fet fins ara.

En darrer lloc, el Consell Assessor ha de complir les funcions que figuren en el reglament i en els estatuts, el que fa imprescindible que analitzi i valori diferents paràmetres de la programació, així com, que aquesta programació reflecteixi la pluralitat política del consistori i les activitats de totes les entitats del municipi.


Una dimissió per no canviar res

 

ARTICLE DEL PORTAVEU DEL GM PRIMER EL VENDRELL

20 anys després del seu nomenament com Administrador únic, gràcies al vot favorable del Sr. Martí Carnicer, el Sr. Pros va presentar la seva dimissió en el càrrec d'Administrador únic de Parven 93 en la Junta General de socis feta aquest mes de juny.

Fa poc més d’un any, en roda de premsa, vaig demanar la seva dimissió per les irregularitats comeses en la presentació dels comptes anuals de Parven 93 i els tècnics municipals de l’Ajuntament del Vendrell van posar aquests fets en coneixement de la fiscalia.

Però si aquesta dimissió, hauria pogut suposar un abans i un després en les formes de gestionar l’empresa, he comprovat que la mateixa Junta va nomenar al fill del Sr. Pros  com a nou administrador. Vull recordar que l’Ajuntament del Vendrell és el soci majoritari, i aquesta decisió bloqueja  la possibilitat de configurar un Consell d’Administració a on l’Ajuntament del Vendrell en la seva qualitat de soci majoritari, hagués pogut tenir un paper en la gestió cosa que no ha succeït des de fa més de 20 anys. 

S’ha de tenir en compte que la mala gestió continua, ja que Parven 93 no ha aprovat en temps i forma els comptes de l’exercici 2022 incomplint la llei de societats de capital.

Una dimissió per no canviar res (hi ha com una mena “d’herència” implícita en la gestió, al nomenar-se al fill del Sr. Pros com nou administrador), produïda en part, pel desinterès de l’Alcalde Kenneth Martínez, ja que l’Ajuntament del Vendrell no va ser present en aquesta Junta General que era de vital importància per la gestió futura de Parven 93. 

Per acabar, no hem d’oblidar que Parven 93 a més de gestionar l’aparcament de la Plaça Pep Jai, gestiona tota la zona blava del municipi, del que l’Ajuntament del Vendrell no rep cap ingrés per la concessió fins dintre de 25 anys, a més no hi ha cap mena de control en la gestió de l’empresa per part de l’Ajuntament. Aquest fet provoca disfuncions, que impedeixen una millor regulació de les places d’aparcament de rotació, com ara seria la possibilitat de crear noves places blaves o taronges. 


Lluís Navarrete

Portaveu Grup Municipal Primer el Vendrell
04 de setembre 2023

Primer el Vendrell i Fem Vendrell denuncien la regressió democràtica del Govern Municipal del Vendrell

 El passat dijous 31 d’agost, el Govern Municipal va anunciar que havia decidit deixar fora del Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell a quatre dels cinc grups municipals, és a dir a la meitat de l’oposició del consistori.

Volem recordar, que en el darrer mandat totes les forces polítiques del consistori, que van voler, van tenir un representant dintre del Consell d’Administració d’Aigües del Vendrel. 

La situació econòmica actual de l’empresa, amb participació majoritària del 51% de l’Ajuntament del Vendrell és molt delicada, amb unes pèrdues acumulades abans d’impostos, en els dos darrers any,  d’uns 685.000€, degut a una mala gestió, a un nefast model de concessió que genera el pagaments d’uns 250.000€ en interessos i a la mala planificació en les inversions, que no permet reduir les pèrdues d’aigua en la xarxa xifrades en un 35%, quan la mitjana en els municipis catalans aquestes pèrdues es troben al voltant del 20%.

Davant d’aquesta situació, el Govern Municipal del PSC-PP tot i els seus anuncis de que la transparència seria un dels eixos en l’acord de govern, acorda deixar sense informació del dia a dia a quatre dels cinc grups de l’oposició, entre els que es troben Primer el Vendrell i Fem Vendrell

En el darrer Ple, el Govern del PSC-PP  ja va votar en contra d’una proposta en el Ple per tal de que es demanés al Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell que faci cas a les indicacions dels informes emesos per l’interventor municipal, en els dos darrers anys, per tal d’acabar amb les pèrdues econòmiques que arrossega Aigües del Vendrell.

A la vegada, Primer el Vendrell i Fem Vendrell respectem però no compartim la decisió de Som Poble-ERC de formar part del Consell d’Administració deixant fora a la resta de grups municipals, manifestant que nosaltres no necessitem cap veu que ens representin, som grups municipals escollits democràticament el passat 28 de maig i tenim el mateix dret que la resta en participar en la gestió d’aquesta empresa amb capital majoritari municipal. Aquesta decisió suposarà que Som Poble-ERC, com diu el Govern, col·laborarà en la gestió i per tant en la nostra opinió serà corresponsable de la gestió que es faci a l’empresa.

Des dels nostres grups municipals, volem denunciar que la situació de l’empresa d’Aigües del Vendrell provocarà en els propers mesos una forta pujada del rebut de l’aigua que pagarem tots els vendrellencs i vendrellenques. Una vegada més la mala gestió al front d’una empresa municipal l’haurà d’assumir la ciutadania.

Aquesta regressió democràtica i manca de transparència que denunciem en el cas d’Aigües del Vendrell no és única, el passat mes d’agost mitjançant un decret d’alcaldia es va crear la comissió d’estudi de les ordenances fiscals, a on no figuren com a membres cap dels grups municipals del consistori com si passava en el darrer mandat. Aquest fet demostra una vegada més que el Govern Municipal inicia la legislatura volen amagar informació a l’oposició i per tant a la ciutadania en les pujades d’impostos i taxes que té previstes per l’any 2024 entre les que hi han, l’IBI, Taxa escombraries, Taxa guals, rebut de l’aigua, taxa serveis esportius, entre d’altres.

Fem Vendrell i Primer El Vendrell seguirem treballant per la transparència i la unió dels grups de l’oposició en el Consistori Vendrellenc.

23 d’agost 2023

La Secretària municipal declara nul l'acord de nomenament dels Consellers de TV Vendrell

 

Arrel d'un recurs sobre els acords del passat 7 de juliol sobre el nomenament dels Consellers de El Vendrell Comunicació SLM (TV Vendrell)

En la junta general celebrada, el nostre portaveu Lluís Navarrete ja va manifestar que aquest nomenament incomplia els estatuts i el reglament de funcionament, tant per la manca dels preceptius informes del Consell Assessor, com per la manca de les majories qualificades necessàries de 2/3 pel fer efectiu el nomenament.

Això ha provocat un retard (de gairebé 2 mesos) en la creació dels òrgans al haver de nomenar-se un nou Consell Assessor, fet que es va produir el passat 21 d'agost. Aquest nou Consell Assessor ha estat una proposta del govern que no ha estat consensuada amb la resta de grups municipals de l'oposició, i que en la nostra opinió no inclou allò que determinen els estatuts, sobre que han de ser entitats de les més representatives del nostre municipi.

Una vegada més, es demostra la manca de diàleg del Govern Municipal del Sr. Martínez i del Sr. Soriano. En el cas de la RTV Vendrell, es fa imprescindible arribar a consensos entre les forces polítiques dels grups municipals, ja que es pot acabar produït un bloqueig en el nomenament dels Consellers de la societat al ser imprescindible el vot d'una majoria qualificada de 2/3 dels membres del consistori.

A més, des del Grup Municipal de Primer el Vendrell entenem que el PSC hauria de renunciar a presentar al Sr. Christian Soriano com a representant del grup municipal en el Consell d'Administració, perquè  es troba actualment sent investigat a instàncies de la fiscalia, per diverses actuacions quan  ha estat conseller i President del Vendrell Comunicació SLM.
22 d’agost 2023

Moció per proposar accions amb la finalitat de reduir l'incivisme al Vendrell

Fa unes setmanes el Regidor de Seguretat Ciutadana va fer una roda de premsa a on va posar sobre la taula diverses propostes sobre seguretat i civisme.

En l’apartat de civisme va plantejar la necessitat de fer una “nova” ordenança de convivència i civisme ja que l’actual “no dóna respostes als grans reptes que tenim en matèria de seguretat, és una ordenança que necessita reformar-se, adaptar-se, evolucionar i actualitzar-se a la situació del Vendrell… “ , i el que es vol “....es perseguir les infraccions encara més, augmentar la pressió sobre els actes delictius que es cometessin al Vendrell i posar més èmfasi contra l’incivisme per poder sancionar-ho d’una manera més ràpida i eficient per aconseguir aquest Vendrell més cívic que tots volem”.

En primer lloc, és fonamental que, per fi, el Govern Municipal hagi reconegut (com és el cas) que existeix incivisme en les nostres carrers i a les nostres places, perquè tot i les demandes dels darrers quatre anys per part dels grups de l’oposició (com ara Primàries ) perquè es fessin actuacions per reduir-les, no es va aconseguir avançar absolutament res en aquest sentit.

Si ens centrem en l’actual ordenança que hi ha en vigor, té 80 pàgines i 167 articles i en el seu art. 1.1 diu que “ L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social, compliment de les lleis i normes vigents, així com el respecte mutu entre les persones que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.”

Que regula l’ordenança entre altres aspectes:

       El comportament i conducta dels vilatans.

       La tinença d’animals.

      Ús dels béns públics (carrers, places, jardins, parcs i de tots elements del mobiliari urbà).

       L’entorn urbà (immobles, solars privats).

       La gestió dels residus municipals.

      La disciplina administrativa és a dir les sancions a les infraccions comeses contra aquesta ordenança de fins a 750 € per les infraccions lleus i de fins a 3000€ en les infraccions molt greus.

Tanmateix l’article 167.1 diu que “. L’ Ajuntament disposarà d’un grup d'agents cívics per tal de potenciar els serveis d’informació, vigilància i conscienciació de la població sobre l’ús dels espais públics i els problemes derivats de la convivència.” i el 167.2.9 que entre les tasques encomanades als agents cívics és la de  “ Iniciar expedients sancionadors degut a l’ incompliment de la present Ordenança.”

És una llàstima que aquesta ordenança que gairebé té 15 anys, s’hagi incomplert en un aspecte com és el de la creació dels agents cívics.

Per tant, actualment es disposa d’una ordenança molt complerta, que com qualsevol ordenança es pot actualitzar pel pas del temps,  però en cap cas s’ha de  dir que s’ha de fer una de nova. Per exemple s’hauria d’actualitzar, amb la regulació dels patinets elèctrics (que no existien quan es va fer l’ordenança i tampoc s’ha una ordenança específica com si tenen altres municipis i encara que l’oposició ho va demanar diverses vegades durant els darrers 4 anys.

Per altre banda, s’ha de dir que el Reglament del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme, estableix en el seu article 8 que s’havia de reunir cada 4 mesos (però tot i les demandes de l’oposició no s’ha reunit en els darrers 4 anys) i que una de les seves funcions és formular propostes i emetre informes. Hem de recordar que aquest Consell ha renovat recentment els càrrecs polítics per un acord en el darrer Ple.

Tanmateix, en la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell apareix el “Pla de Convivència i Civisme” on es parlen d’actuacions pels anys 2010 i 2011. Un Pla clarament desfasat i que s’hauria de renovar, modificar i actualitzar.

S’ha de destacar també  la manca de campanyes de conscienciació per part del Govern Municipal durant els darrers anys.

Per últim, un tema important i que genera problemàtica són les notificacions i el cobrament d’aquestes sancions (que hem de recordar són administratives, en cap cas civils o penals). En l’anterior mandat es va dir que moltes d’aquestes sancions s’havien d’anular donat que no es notifiquen correctament i per tant  que existeixen  problemes burocràtics que no pot resoldre l’ordenança . Això provoca entre els incívics la sensació de que encara que rebin una sanció aquesta no es cobrarà  mai.

Vull recordar que aquests procediments sobre les sancions estan recollides en la norma de rang superior com és la Llei 30/1992  de  26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, i per tant que la modificació de l’ordenança no millorarà aquesta actuacions en matèria de sancions.

És per tant, que des del grup municipal PRIMER EL VENDRELL es proposa al Ple de la Corporació els següents ACORDS:

1- La convocatòria urgent del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme. Que el Consell  faci un informe sobre la situació actual de l’incivisme a la nostra vila determinant  a la vegada que determini si s’ha d’actualitzar o no l’actual ordenança de convivència i civisme.

2- L’Ajuntament del Vendrell ha de treballar per poder constituir, amb la màxima celeritat, un cos d’agents cívics donant compliment a l’ordenança en vigor, aprofitant en la mesura del possible els plans d’ocupació del SOC  o en cas contrari fent una contractació directa per part de  l’Ajuntament.

3- S’han de realitzar periòdicament campanyes de conscienciació a favor del civisme.

4- Crear un departament específic a l’Ajuntament del Vendrell que s’encarregui de la tramitació administrativa  de les sancions per incompliment de l’ordenança de convivència i civisme  (notificacions, seguiment, cobraments) reduint el temps màxim de comunicació de les sancions. Semestralment es farà públic quin ha estat el percentatge de les sancions que han estat cobrades.

5- Que s’encarregui al Consell Municipal per la Convivència i el Civisme, l’actualització del Pla de Convivència i Civisme que es troba actualment obsolet.


Moció sobre la situació econòmica d'Aigües del Vendrell

El passat 30 de març, el Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell aprovava els comptes de l’exercici 2022. Els comptes reflecteixen unes pèrdues abans d’impostos de 534.611,03€ que si es sumen a les pèrdues de l’any 2021 de 149.956,83€, ens porten en els dos darrers anys s’han produït unes pèrdues abans d’impostos de gairebé 685.000€. Una xifra insostenible per una societat amb participació majoritària municipal i que posa en perill la gestió de les aigües de la nostra vila.

Alguns dels factors que han generat aquestes pèrdues els podem assenyalar en els següents punts:

      Els gairebé 250.000€ d’interessos anuals (degut a un interès del 5,5%) que ha de fer front la societat corresponen a un crèdit de 5 M. fet per Aqualia. Aquest crèdit va servir per a que Aigües del Vendrell fes front al cànon inicial de 5 M. € de l’Ajuntament del Vendrell, uns diners que malauradament no es van destinar a millorar la xarxa.

      Per altre banda, l’increment de costos de l’energia, així com els costos de la compra  d’aigua de l’Ebre a l’ACA.

      Tanmateix, les pèrdues que es mantenen en la xarxa es troben al voltant del 35%, molt per sobre de la mitjana catalana xifrada en un 21%, no havent-se activat les inversions necessàries per reduir-les.

 La cada vegada major dependència de l’aigua de l’Ebre encareix els costos, el problema és que des de la creació de la societat Aigües del Vendrell, els diners que anualment s’han d’invertir provinents del cànon anual que reb l’Ajuntament no s’ha destinat a fer les millores que permetin reduir aquestes pèrdues.

 Un nou exemple, és la inversió prevista per 573.000€ en Cristina Baixa que posteriorment s’ha aconseguit una financiació externa, en comptes de destinar-se a invertir en les canonades del Blanquillo, finalment només s’ha recuperat 150.000€ que es destinaran a l’execució de la canonada de sanejament pel drenatge de les aigües pluvials dels carrers Victor Català i Josep Pla així com del desguàs de la coberta del nou equipament del Tabaris a Coma-ruga (que ningú l’havia previst fins ara?), quantificada en un import de 150.000 euros.

 La inversió necessària per reparar i millorar la canonada del Blanquillo ascendeix a una xifra propera als 1,2 M., i sense la part de Cristina Baixa, no es podrà realitzar com a mínim fins a finals del 2024.

El plec de condicions de la licitació estableix la possibilitat d’activar un crèdit de fins a 2 M. € d’Aqualia per a destinar-ho a inversions a un tipus d’interès de l’Euribor + 0%.

En diversos consells d’administració s’ha demanat l’activació d’aquest crèdit el que permet accelerar aquestes inversions imprescindibles per reduir les pèrdues, però els representants del govern i per suposat la part privada no han volgut ni tants sols valorar aquesta possibilitat, demanant només un increment important en la tarifa de l’aigua.

Per tant ens trobem, que no s’han activat ni accelerar les inversions necessàries que la xarxa d’aigua de la nostra vila necessita, ni s’ha demanat cap subvenció. Veiem amb enveja que altres municipis del nostre entorn han rebut fons next generation fins a 7 M. € com a Vilafranca, o com Reus ha rebut subvencions d’altres administracions per millorar la seva xarxa energètica i així reduir els costos de l’energia.

Està previst la redacció d’un Pla de Conservació de l’Aigua del municipi del Vendrell per una empresa externa, però a dia d’avui encara estem esperant els seus resultats.

En la situació actual de sequera que vivim, amb unes pèrdues quantioses en la nostra xarxa, no s’ha fet res per canviar la dinàmica, i ara hem conegut que l’Ajuntament del Vendrell ha presentat el Pla d’emergència municipal per la sequera, obligatori per ajuntaments amb més de 20.000 habitants. Per la premsa s’ha conegut que aquest Pla el faria Aigües del Vendrell, però d’aquest fet els consellers no han tingut cap constància. El problema és que segons figura a la web de la Generalitat de Catalunya aquest Pla esta en tràmit, encara que fa uns dies figurava com a desfavorable.

L'interventor municipal en l'informe 2023/9 corresponent als informes de control permanent i d'auditoria pública en el marc del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022 deia que:

“La societat Aigües del Vendrell, S.A., aquesta ha incorregut al tancament de l’exercici 2021 en un resultat negatiu de 113.433,87 euros, que és indicatiu d’un desequilibri financer d'acord al previst a l’article 24 del RD 1463/2007.

La societat hauria de complimentar els comptes anuals de l’exercici 2021 amb un informe de correcció de desequilibris, en què hauria de detallar les mesures que s’han d’adoptar en el futur per corregir la situació i, que una vegada aprovades per la seva junta general o òrgan competent, s’ha d’elevar al Ple perquè en tingui coneixement.

El resultat de les mesures hauria de ser l’eliminació de pèrdues o aportació de beneficis en un termini de tres anys. Si aquest pla incorporés una dotació de recursos no previstos en l’escenari d’estabilitat dels ens del grup municipal classificats com a Administració Pública (els inclosos al l’article 2.1 del RD 1463/2007, que inclou l’Ajuntament, organismes autònoms i societats no finançades majoritàriament amb ingressos comercials) caldria avaluar l’impacte en l’estabilitat del pressupost municipal, i en el seu cas plantejar l’aprovació d’un Pla de sanejament.

Alhora d’establir les mesures de correcció del desequilibri haurien de ser objecte de valoració per part de la societat, la possibilitat de refinançar el deute financer i la planificació d’inversions a curt termini que millorin els rendiments de la xarxa.”

En cap cas en el Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell s’ha fet ni s’ha tractat sobre la realització d’aquest informe de correcció de desequilibris.

La gerència de la societat Aigües del Vendrell va presentar al juliol de 2022 una sol·licitud de subvenció de les pèrdues incorregudes en l’exercici 2021. En el seu informe 2022/59 l’Interventor denegava aquesta sol·licitud i demanava que :

“En base a l’exposat es recomana a la societat que revisi i actualitzi, si s’escau, l’esmentat Pla de millora del balanç hidràulic, així com que valori la possibilitat de disposar del finançament previst pel Plec de Condicions per programar les inversions necessàries per portar a terme a curt termini les actuacions que puguin contribuir a millorar el rendiment de la xarxa i la reducció dels volums de pèrdues.”

Es per tot això, que el Grup municipal de Primer el Vendrell, presenta per ser debatut els següents acords:

 

1/ Que l’Ajuntament del Vendrell demani, tal com sol·licita l’Interventor municipal, a Aigües del Vendrell un informe de correcció de desequilibris, en què hauria de detallar les mesures que s’han d’adoptar en el futur per corregir la situació i, que una vegada aprovades per la seva junta general o òrgan competent, es portin al Ple perquè aquest en tingui coneixement.

2/ Que es faci un estudi econòmic per tal de valorar la possibilitat de refinançar el deute d’Aigües del Vendrell amb Aqualia amb un interès millor de l’actual del 5,5%.

3/ Realitzar un estudi de planificació d’inversions a curt termini per accelerar inversions, utilitzant si s’escau la possibilitat d’activar el crèdit que Aqualia concediria per realitzar inversions, a un tipus d’Euribor + 0.

4/ Que amb la màxima celeritat es presenti a tots els grups municipals, el Pla d’Emergència davant la Sequera presentat, així com s’informi de si s’ha produït algun tipus de sanció pel retard en la seva presentació o per haver estat desfavorable.